Algemene Voorwaarden

1 Definities

1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, of beroepsactiviteit;

1.3 Dag: kalenderdag;

1.4 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.5 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer VictorVinum en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.6 Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping.

 

2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere overeenkomst van VictorVinum, gevestigd te Oud-Alblas.

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3 Offertes, aanbiedingen, prijzen

3.1 Alle door VictorVinum gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is bepaald, en gelden op basis van beschikbaarheid van de genoemde producten.

3.2 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele kosten zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders wordt vermeld.

3.3 De in de aanbieding genoemde prijs geldt niet automatisch voor vervolg- en/of nabestellingen.

3.4 VictorVinum is gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen als gevolg van veranderde wet- en regelgeving of wijziging in de prijzen van derden of toeleveranciers. VictorVinum deelt de prijsstijging zo spoedig mogelijk aan de koper mede. De koper heeft het recht om de order te annuleren binnen 14 dagen na mededeling van deze prijswijziging, door middel van een schriftelijke mededeling aan VictorVinum.

 

4 Totstandkoming van een overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand na (elektronische) bevestiging door VictorVinum van de door koper geplaatste order, dan wel als VictorVinum een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst dan wel wanneer VictorVinum de producten aan de koper heeft geleverd. De koper dient minimaal 18 jaar te zijn om alcoholhoudende producten bij VictorVinum te bestellen.

4.2 Iedere overeenkomst wordt door VictorVinum aangegaan onder de opschortende voorwaarde van de beschikbaarheid van de genoemde producten.

 

5 Betaling

5.1 De consument kan bij een online bestelling vooruitbetalen via Ideal. Bij aankoop door de consument in de winkel van VictorVinum kan de consument betalen door middel van pin of contant.

5.2 De koper, niet zijnde een consument , kan bij een online bestelling, tenzij anders wordt overeengekomen, vooruitbetalen via Ideal Bij aankoop door de koper in de winkel van VictorVinum kan de koper betalen door middel van pin of contant. Indien VictorVinum en de koper overeenkomen dat koper betaalt na ontvangst van de factuur dan geldt een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum.

5.3 Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd.

5.4 Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door VictorVinum is gewezen op de te late betaling en de koper een termijn van 14 dagen is gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de VictorVinum gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €

2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

5.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de koper niet op.

5.6 De koper is niet gerechtigd om de vordering van VictorVinum met enige andere vordering te verrekenen.

5.7 Bij uitblijven van volledige betaling door de koper heeft de VictorVinum het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de koper alsnog betaald heeft.

5.8 Voornoemd opschortingsrecht heeft de VictorVinum eveneens indien hij al voordat de koper in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de koper te twijfelen.

5.9 Door de koper gedane betalingen worden door de VictorVinum eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.

 

6 Levering

6.1 Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat VictorVinum alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de koper heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

6.2 Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien VictorVinum zijn leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de koper hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

6.3 Bij overeenkomsten met consumenten worden de bestelde producten uiterlijk 30 dagen na de geaccepteerde bestelling geleverd. Wanneer levering binnen deze termijn onmogelijk is, stelt VictorVinum de consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De consument heeft dan de mogelijkheid om binnen 1 week na deze mededeling eventuele vooruitbetalingen van VictorVinum terug te vorderen. Indien de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal de VictorVinum het al door de consument betaalde bedrag binnen 30 dagen na de terugvordering aan hem terugbetalen.

6.4 VictorVinum is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.

6.5 Het risico voor de te leveren producten gaat op de koper over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren producten het pand, het magazijn of de winkel van VictorVinum verlaten of VictorVinum aan de koper heeft meegedeeld dat deze producten door hem kunnen worden afgehaald.

6.6 In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de producten feitelijk aan hen ter beschikking staan.

6.7 Verzending of transport van de producten vindt (tenzij anders afgesproken) plaats voor rekening en risico van de koper en op een door VictorVinum te bepalen wijze. VictorVinum is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook -al dan niet aan de producten zelf -die verband houdt met de verzending of het transport.

6.8 Indien koper de producten niet in ontvangst neemt wegens afwezigheid, dan wel weigert de producten in ontvangst te nemen, dan komen alle daarmee verband houdende kosten voor rekening van koper. Het risico van de wijnen gaat desalniettemin op dat moment over op de koper.

 

7 Garantie en Reclame

7.1 VictorVinum staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat VictorVinum er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik, met dien verstande dat:

a. in de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen e.d. niet gelden als tekortkoming aan de zijde van de VictorVinum.

b. geen klachten mogelijk zijn ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van

producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of grondstoffen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen of grondstoffen.

7.2 De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de wijnen hem ter beschikking worden gesteld.

7.3 Eventuele gebreken dienen door de consument binnen twee weken na ontdekking schriftelijk aan VictorVinum te worden gemeld. Voor koper, niet zijnde een consument, geldt voor zichtbare gebreken een klachttermijn van 10 dagen na levering. Voor niet zichtbare gebreken geldt een klachttermijn van 10 dagen na constatering ervan. De schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat VictorVinum in staat is adequaat te reageren. De koper dient VictorVinum in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Bij de VictorVinum ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de VictorVinum binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

7.4 In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door de VictorVinum te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.

7.5 Geen klachten zijn mogelijk over producten die na ontvangst door de koper van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

7.6 Bij een terecht beroep op de garantie dan wel indien de klacht gegrond wordt verklaard zal de VictorVinum -naar zijn keuze -kosteloos zorg dragen voor vervanging of herstel van de producten, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

7.7 In afwijking van het vorengaande moet bij franco levering een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare vermissing van de producten ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres ten overstaan van de bestuurder van het vervoermiddel door of namens koper schriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument. Koper moet meteen een afschrift daarvan aan VictorVinum zenden.

7.8 Reclames geven aan koper niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.

 

8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle producten blijven na levering eigendom van VictorVinum, totdat koper aan al zijn (betalings-)verplichtingen heeft voldaan jegens VictorVinum uit hoofde van enige overeenkomst tussen koper en VictorVinum dan wel de betaling van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de vorenbedoelde overeenkomsten, inclusief rente, kosten en boete.

8.2 Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn verplichtingen de producten niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de wijnen tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.

8.3 Koper moet VictorVinum meteen mededeling doen van aanspraken of pogingen van derden om onder VictorVinum’ eigendomsvoorbehoud vallende wijnen in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen.

8.4 Koper geeft aan VictorVinum toestemming om te allen tijde de ruimte(n), waar zich de wijnen bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de wijnen in zijn bezit te krijgen en mee te nemen.

8.5 Koper moet voor zijn rekening de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s verzekeren.

 

9 Overmacht

9.1 VictorVinum mag de levering van de wijnen zonder tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden te zijn uitstellen in geval van overmacht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt verstaan werknemersacties van welke aard ook, (weg) blokkades, tekortschieten van door VictorVinum ingeschakelde derden, plotselinge bedrijfsstoornissen, plotseling excessieve ziekte van personeel, niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen, overheidsvoorschriften, weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege, bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden, brand, extreme weersomstandigheden (zoals vorst, extreme regenval, storm), overstroming of anderszins onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden het VictorVinum onmogelijk maken om zonder

bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren en/of te leveren.

9.2 Partijen mogen bij voortduring van de overmachtssituatie de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding.

 

10 Aansprakelijkheid van VictorVinum

10.1 Buiten de expliciet overeengekomen of door de VictorVinum gegeven garanties aanvaardt VictorVinum geen enkele aansprakelijkheid.

10.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de VictorVinum alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van VictorVinum voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen -of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.3 De koper moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

10.4 Indien VictorVinum aansprakelijk is voor door de koper geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van VictorVinum altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn verzekeringsmaatschappij in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert of de schade niet onder een door VictorVinum gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van VictorVinum beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde producten.

10.5 De koper moet VictorVinum uiterlijk binnen 3 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.

10.6 In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

10.7 VictorVinum is niet aansprakelijk in de gevallen genoemd in artikel 10 lid 3.

10.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van VictorVinum of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

 

11 Publiciteits- en promotiemateriaal

11.1 Eventueel publiciteits- en promotiemateriaal, dat VictorVinum al dan niet gratis aan koper ter ondersteuning van de verkoop van de wijnen of van toekomstige wijnen ter beschikking stelt, blijft te allen tijde het eigendom van VictorVinum.

11.2 Koper moet dit op het eerste verzoek van VictorVinum franco en voor kopers risico aan VictorVinum kantooradres terugzenden in ongeschonden en onveranderde staat.

 

12 Overeenkomsten op afstand en herroepingsrecht

12.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. VictorVinum mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

12.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere schriftelijke aan VictorVinum.

12.3 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) VictorVinum. Dit hoeft niet als VictorVinum heeft aangeboden het product zelf af te halen.

12.4 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door VictorVinum verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

12.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument en de consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

12.6 Als VictorVinum de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

12.7 VictorVinum vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten

door VictorVinum in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.

12.8 VictorVinum gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

12.9 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft VictorVinum de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

12.10 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door VictorVinum tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop VictorVinum geen invloed heeft.

 

13 Nietigheid, vernietigbaarheid

13.1 De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van één of meer van de bepalingen van de overeenkomst(en) tussen VictorVinum en koper of van deze voorwaarden leidt niet tot de nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van de overeenkomst(en) tussen VictorVinum en koper of deze voorwaarden in hun geheel.

 

14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op de tussen de VictorVinum en de koper gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

Scroll naar boven